از شما عزیزانی که در غرفه شرکت مهندسی آرد آزمالیان حضور بهم رساندید ،و...

تریتیکاله اولین گیاه زراعی مصنوعی ساخت دست بشراست که والد مادری آن گندم و والد...

آزمون فارینوگراف یکی از آزمون­های بسیار رایج جهت تعیین کیفیت آرد مصرفی در جهان...

آزمون سدیمانتاسیون اطلاعاتی را در مورد کمیت و کیفیت نمونه های دانه های گندم و آرد...