دسته بندی: آموزش ها

تریتیکاله اولین گیاه زراعی مصنوعی ساخت دست بشراست که والد مادری آن گندم و والد پدری آن چاودار...

آزمون فارینوگراف یکی از آزمون­های بسیار رایج جهت تعیین کیفیت آرد مصرفی در جهان می­باشد. نتایج...

آزمون سدیمانتاسیون اطلاعاتی را در مورد کمیت و کیفیت نمونه های دانه های گندم و آرد فراهم می کند....