درباره ما
پیشرو در ارائه راهکارهای آزمایشگاهی و کارخانجات آرد و نان ایران

دکتر سید احمد حیدری، با بیش از 30سال سابقه در صنایع آرد  و و نان، در ســال 1391شــرکت مهندســی آردآزمالیان را با هدف طراحی و تولید به روز دســتگاههای کنترل کیفی و رئولوژی برای  آزمایشــگاههای صنایــع آرد و نان و بالا بــردن کیفیت محصولات کارخانجات داخل ایران، به طور رسمی تاسیس کرد. این شــرکت ابتدا کار خود را با تولید و بومیسازی فناوری ساخت
دســتگاههای گلوتن شــوی و ایندکس در داخل کشــور، شروع به کار کــرد و پــس از آن، با فعالیت مســتمر واحد تحقیق و توســعه این شــرکت که از دانش و تخصص متخصصیــن ایرانی در زمینه طراحی، سختافزار، نرم افزار و هوش مصنوعی استفاده می کند، تقریبا در هر ســال یک دستگاه جدید درصنایع آرد بومیسازی و بازطراحی شد و با تولید دستگاهها با قیمت مناسب، ارائه مشاوره و خدمات پس از فروش، باعث ایجاد اشــتغال در داخل کشــور و جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید. به علاوه در ســه ســال گذشــته، دستگاههای پیشــرفته رئولوژی مانند اکستنسوگراف و فارینوگراف با فناوری پیشرفته و برمبنای هوش مصنوعی طراحی و تولید شده اند.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات

دستاوردها و افتخارات

تاییدیه انجمن صنفی آردسازان ایران، گواهی نامه CE، گواهی نامه ISO 9001

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان جهت انتخاب دستگاه مناسب آزمایشگاه ها و کارخانجات
دوستانی که به ما اعتماد کردند