دستگاه آسیاب آزمایشگاهی

تقریبا برای انجام همه آزمایشها روی آرد، ابتدا باید گندم را به
طور کامل آســیاب کرد بدون اینکه رطوبتش تغییر چندانی کند و
بنابراین به آسیابی ویژه با دور بالا نیاز است که قطعات درونی آن
ضد سایش باشند.
دستگاه آسیاب آزمایشگاهی شرکت مهندسی آردآزمالیان، مزیت
ســرعت بالا، قطعات ضد ســایش، کیفیت مطلــوب و صدای ناچیز
را همراه با قیمت مناســب و گارانتی یک ســاله و خدمات پس از
فروش پنج ساله فراهم آورده است.