دستگاه آنالیز بافت

 آزمایش بافت، تکنیکی تثبیت شده برای ارزیابی خواص مکانیکی
و فیزیکــی از مواد اولیه تشــکیل دهنده، ســاختار مواد غذایی
کنترل کیفیت قبل و بعد از پخت اســت. برای انجام این آزمایش
از دستگاه آنالیز بافت ( )Texture Analyzerاستفاده میشود
این دستگاه اجازه انجام آزمایش بافت را برای طیف گستردهای ا
انواع مواد غذایی مانند محصولات پخته شده، غلات، حبوبات، موا
قنادی، تنقلات، لبنیات، میوه، ســبزیجات، ژلاتینها، گوشت، مرغ
ماهی، ماکارونی، و حتی مواد غذایی حیوانات خانگی را میدهد.
تحلیــل بافت را میتوان با اســتفاده از روش مکانیکی و برمبنای
نیرو انجــام داد. در این آزمایش، آزمونهای اســتانداردی مانند
فشــرده و خــم کردن انجــام میشــود و از آن بــرای اندازهگیری
ســختی، تردی، نرمی، چســبناکی و دیگر خواص مشــابه استفاد
میگردد. اندازهگیری این خواص به غیر از صنایع آرد و خوراکی
در صنایعــی دیگر مانند تولیــد دارو، ژل و مانند آنها نیز کاربر
دارد.
پارامترهــای نهایــی این آزمایــش از طریق بازخورد مشــتریها
آزمایشهــای گســترده روی بافت به دســت آمدهاند که شــامل
ســختی، کشســانی و انعطافپذیری و امکان جویدن و چســبندگی
هستند.
دستگاه آنالیز بافت شرکت مهندسی آردآزمالیان، علاوه بر کیفیت
عالی و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات
پس از فروش نیز است.