دستگاه اکستنسوگراف پلاس

در دستگاه اکستنسوگراف پلاس با کاربرد هوش مصنوعی ساخت
شــرکت مهندســی آرد آزمالیــان علاوه بــر دارابودن مشــخصات
دســتگاه اکستنســوگراف معمولی امکان تعیین مــوارد زیر را نیز
میدهد:
– شــبیه ســازی مدت زمان تخمیر خمیر برای پخت و نتایج نزدیک
به واقعیت
– امکان استفاده از آن برای تمام انواع آرد گندم
– اندازهگیری خواص رئولوژیکی
– تعیین اثر ترکیب گندم و غلات
– تعیین اثر افزودنیها
– امکان تحلیلهای پیشــرفتهتر ماننــد وضعیت یک تولید کننده
گندم نسبت به زمان
– تحلیل های آماری تخصصی
این دستگاه نیز همانند دیگر دستگاههای ساخت شرکت مهندسی
آردآزمالیان دارای یک ســال گارانتی و پنج ســال خدمات پس از
فروش است.