دستگاه اکستنسوگراف

 دســتگاه اکستنســوگراف، مقاومت کششــی و کشســانی خمیر را
اندازه میگیرد و با انجام این آزمایش، میتوان رئولوژی بهینه را
به دســت آورد تا بتوان به بهترین نتایج پخت رسید. این دستگاه
اجازه تعیین موارد زیر را میدهد:
.1تعیین مقدار کشسانی خمیر
.2مقاومت خمیر در برابر کشش
.3به دست آوردن نتایج قابل اطمینان درباره چگونگی پخت خمیر
.4تعیین چگونگی اثرات اضافه شدن افزودنیها و تعیین خواص
رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آن برای هر کاربرد مشخص