دستگاه خشک کن گلوتن

بعد از جدا کردن گلوتن و قرار دادن آن درون دستگاه «خشککن
گلوتــن» یا دســتگاه گلوماتیک، تحــت دمای کنترل شــده، گلوتن
مرطــوب به گلوتن خشــک تبدیل میشــود و بنابراین وزن واقعی
گلوتن بدون آب درون آن به دست میآید.
دســتگاه خشــککن گلوتن ساخت شرکت مهندســی آردآزمالیان،
دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش است.