دستگاه سدیمانتاسیون

 دستگاه سدیمانتاسیون در جهت بهبود کیفیت آرد و نان, به اندازه
گیری میزان ســن زدگی و کیفیت پروتئین های نمونه آرد و گندم
می پردازد. این دستگاه با طراحی پیشرفته خود این امکان را برای
کاربــر فراهم میکند تــا در یک دوره آزمون هم سدیمانتاســیون
نرمــال و هم سدیمانتاســیون انتظاری را انجام دهــد. در طراحی
دســتگاه از جدیدترین و بروزترین امکانات استفاده شده است.
دســتگاه دارای صفحــه نمایش رنگی بوده که ایــن امکان را برای
کاربر فراهم می نماید که:
.1مشاهده زمان آزمون
.2تعیین میزان زمان دلخواه برای آزمون
.3تنظیمات مربوط سدیمانتاسیون نرمال و انتظاری
دســتگاه سدیمانتاسیون ســاخت شرکت مهندســی آردآزمالیان،
علاوه بر کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک ســال گارانتی و
پنج سال خدمات پس از فروش است.

اطلاعات بیشتر

وزن 25 kg
ابعاد 500 × 370 × 535 cm