فارینوگراف

دســتگاه فارینوگــراف ( ،)Farinographویژگیهــای خاصــی از
آرد را انــدازه میگیرد و کاربرد اصلــی آن اندازه گیری گرانروی
( )
Viscosityمخلوطی از آرد و آب است.
میتوان با استفاده از نتایج فارینوگراف موارد زیر را تعیین کرد:
-جذب آب
-گرانروی خمیر شامل نسبت آب حداکثر به گلوتن
-زمان میکس حداکثر برای رسیدن به جذب آب گلوتن
-پایداری خمیر تحت میکس
– مقاومت گلوتن خمیر
متخصصان آرد و نان نیز دســتگاه فارینوگراف اســتفاده میکنند
تــا بتوانند مشــخصات آرد را به دســت بیاورند و با اســتفاده از
آنها، تغییرات لازم در فرآیند آردســازی و آماده کردن آرد برای
پختهای مختلف، تعیین میشــود. همچنین از این دســتگاه برای
آماده کردن خمیر برای آزمایش اکستنسوگراف استفاده میکنند.
دســتگاه فارینوگراف شرکت مهندسی آردآزمالیان، با استفاده از
هــوش مصنوعی امکان تعیین کیفیت ســختی و نوع کاربری گندم
بــرای تولید آردهای مختلف و تعیین مشــخصاتی مانند جذب آب،
زمان عملآوری، ثبات و درجه نرم شــدن خمیــر را فراهم آورده
است. این دستگاه نیز دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات
پس از فروش است.