هکتولیترسنج

 وزن هکتولیتر ( )Hectoliterیا وزن آزمایش، برای تعیین بازده
آرد از گندم و یکنواخت بودن دانهها مورداستفاده قرار می گیرد.
این روش تحلیل،
با نام وزن دانه )Grain Weight 1000(1 000شناخته شده و
برحســب کیلوگرم در 100لیتر گندم بیان میشود. با این روش
ساده، کیفیت گندم تعیین میگردد.
دســتگاه هکتولیتر سنج شرکت مهندســی آردآزمالیان، علاوه بر
کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال
خدمات پس از فروش است.

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg
ابعاد 130 × 130 × 345 cm