گلوتن شوی

بــرای تعیین مقــدار گلوتن درون گندم یا آرد، با اســتفاده از ی
سیستم مکانیکی و تحت شرایط ثابت دما، فشار و آب ثابت، گلوتن
از آرد جدا شود. برای این منظور، از دستگاه گلوتن شوی استفاده
میشود.
دســتگاه گلوتن شــوی خودکار شرکت مهندســی آردآزمالیان، در
زمــان حــدود 5دقیقــه و با اســتفاده از 300سیســی آب مقطر
حــاوی دو درصد نمــک طعام، کار شستشــو را به شــکل همزمان
روی دو نمونــه آرد انجــام میدهد و گلوتن آنهــا را جدا میکند.
به علاوه، این دستگاه اجازه تغییر پارامترهایی مانند زمان میکس
و شستشــو را میدهد تا کاربر بتواند آنها را بسته به نوع گندم
تغییر دهد.
این دستگاه با یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش
در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.