اکستنسوگراف

دستگاه اکستنسوگراف مقاومت کششی و کشسانی خمیر را اندازه گرفته و با انچام این آزمایش می توان رئولوژی بهینه را به دست آورد تا بتوان به بهترین نتایج پخت رسید. این دستگاه اجازه تعیین موارد زیر را می دهد:
1.تعیین مقدار کشسانی خمیر
2.مقاومت خمیر در برابر کشش
3.به دست آوردن نتایج قابل اطمینان درباره چگونگی پخت خمیر
4.تعیین چگونگی اثرات اضافه شدن افزودنیها و تعیین خواص
رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آن برای هر کاربرد مشخص

اطلاعات بیشتر

وزن 81 kg
ابعاد 375 × 410 × 830 cm