سدیمانتاسیون

 دستگاه سدیمانتاسیون در جهت بهبود کیفیت آرد و نان, به اندازه گیری میزان ســن زدگی و کیفیت پروتئین های نمونه آرد و گندم می پردازد. این دستگاه با طراحی پیشرفته خود این امکان را برای کاربــر فراهم میکند تــا در یک دوره آزمون هم سدیمانتاســیون نرمــال و هم سدیمانتاســیون انتظاری را انجام دهــد. در طراحی
دســتگاه از جدیدترین و بروزترین امکانات استفاده شده است. دســتگاه دارای صفحــه نمایش رنگی بوده که ایــن امکان را برای کاربر فراهم می نماید که:

.1مشاهده زمان آزمون

.2تعیین میزان زمان دلخواه برای آزمون
.3تنظیمات مربوط سدیمانتاسیون نرمال و انتظاری

دســتگاه سدیمانتاسیون ســاخت شرکت مهندســی آردآزمالیان،علاوه بر کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک ســال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش است.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 25 kg
ابعاد 500 × 370 × 535 cm